• Polski Szaniec 3-4/2015 już w sprzedaży!: Ostatni w 2015 roku numer „Polskiego Szańca” właśnie trafił na półki sklepowe. Wewnątrz m.in.: STOP - zalewowi imigrantów!; Narodowość a cywilizacja; Zagadnienie kwoty wolnej od podatku; Krajobraz po wyborczej batalii; Na wschodzie bez zmian. Więcej informacji na www.polskiszaniec.pl
  • Patriota 1/2016: Pierwszy w 2016 roku numer naszego biuletynu informacyjnego jest już dostępny do pobrania. Z publikacją można się zapoznać w dziale "Wydawnictwa" na naszej stronie, do czego gorąco zachęcamy!

Statut Ligi Obrony Suwerenności

Rozdział I

Rozdział II

Rozdział III

Rozdział IV

Rozdział V

 

Postanowienia końcowe

 

§ 20

1. Majątek LOS stanowią ruchomości, środki pieniężne oraz inne prawa majątkowe nabyte w czasie jego działalności.
2. Działalność LOS finansowana jest z następujących źródeł:
1) Składek członkowskich;
2) Darowizn, spadków i zapisów;
3) Dochodów z majątku i działalności własnej Ruchu;
4) Dotacji i subwencji;
5) Kredytów bankowych.
3. Dochody Ruchu przeznacza się na finansowanie realizacji jego celów statutowych.
4. Liga Obrony Suwerenności może zatrudniać pracowników do prowadzenia swoich spraw i realizacji zadań wynikających z celów statutowych Ruchu.
5. Zarząd Główny odpowiedzialny jest za sporządzanie na koniec każdego roku obrachunkowego sprawozdania z działalności finansowej Ruchu, które po uprzednim zbadaniu przez Komisję Rewizyjną, zatwierdzane jest przez Przewodniczącego LOS oraz podawane do wiadomości odnośnych władz zgodnie z Ustawą o partiach politycznych z dnia 27 czerwca 1997 roku.
6. Zarząd Główny w imieniu Ligi Obrony Suwerenności nabywa prawa i zaciąga zobowiązania majątkowe. Oświadczenie woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych składa się w ten sposób, że pod nazwą Ruchu – Szef Zarządu Głównego lub osoba upoważniona przez niego zamieszczają swój podpis. Zaciąganie zobowiązań majątkowych w imieniu Ruchu wymaga zgody Przewodniczącego LOS.

§ 21

1. Wprowadzenie zmian w Statucie LOS wymaga uchwały Walnego Zjazdu powziętej większością 2/3 głosów. Dla ważności uchwały wymagana jest obecność przynajmniej 1/2 ogólnej liczby członków rzeczywistych.
2. Wniosek o dokonanie zmian w Statucie może złożyć Przewodniczący LOS lub 1/2 ogólnej liczby członków rzeczywistych.
3. Zmiana Statutu powinna być umieszczona w porządku obrad Walnego Zjazdu, podanym do wiadomości członków rzeczywistych.

§ 22

1. Decyzja o połączeniu LOS z inną partią wymaga uchwały Walnego Zjazdu powziętej większością 2/3 głosów. Dla ważności uchwały wymagana jest obecność przynajmniej 2/3 ogólnej liczby członków rzeczywistych. Walny Zjazd określa w stosownej uchwale tryb połączenia LOS z inną partią.
2. Wniosek o połączenie LOS z inną partią może złożyć Przewodniczący LOS lub 2/3 ogólnej liczby członków rzeczywistych.
3. Wniosek o połączenie LOS z inną partią powinien być umieszczony w porządku obrad Walnego Zjazdu, podanym do wiadomości członków rzeczywistych.

§ 23

1. Rozwiązanie LOS może nastąpić na podstawie uchwały Walnego Zjazdu powziętej większością 2/3 głosów. Dla ważności uchwały wymagana jest obecność 2/3 ogólnej liczby członków rzeczywistych.
2. Wniosek o rozwiązanie LOS może złożyć Przewodniczący LOS lub 2/3 ogólnej liczby członków rzeczywistych.
3. Wniosek o rozwiązanie LOS powinien być umieszczony w porządku obrad Walnego Zjazdu, podanym do wiadomości członków rzeczywistych.
4. Walny Zjazd wyznacza likwidatora partii i poleca Zarządowi Głównemu przesłanie do Sądu rejestrowego uchwały o rozwiązaniu Ruchu i wyznaczeniu likwidatora. Koszt likwidacji Ruchu pokrywany jest z jego majątku. Sposób rozporządzenia pozostałym po rozwiązaniu majątkiem określa Walny Zjazd.

§ 24

W sprawach nieuregulowanych Statutem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa Rzeczpospolitej Polskiej.

Share Button