• Polski Szaniec 3-4/2015 już w sprzedaży!: Ostatni w 2015 roku numer „Polskiego Szańca” właśnie trafił na półki sklepowe. Wewnątrz m.in.: STOP - zalewowi imigrantów!; Narodowość a cywilizacja; Zagadnienie kwoty wolnej od podatku; Krajobraz po wyborczej batalii; Na wschodzie bez zmian. Więcej informacji na www.polskiszaniec.pl
  • Patriota 1/2016: Pierwszy w 2016 roku numer naszego biuletynu informacyjnego jest już dostępny do pobrania. Z publikacją można się zapoznać w dziale "Wydawnictwa" na naszej stronie, do czego gorąco zachęcamy!

Statut Ligi Obrony Suwerenności

Rozdział I

Rozdział II

Rozdział III

Rozdział IV

Rozdział V

 

Struktury terenowe LOS

 

§ 16

1. Najmniejszą strukturą terenową LOS jest Koło. Koło tworzone jest w przypadku, gdy na terenie jednej lub kilku sąsiadujących ze sobą gmin znajduje się przynajmniej 3 członków Ruchu. Koło może być utworzone przez Zarząd Oddziału, a w przypadku jego braku na terenie działania Koła przez Zarząd Okręgu lub Zarząd Główny. Z wnioskiem o utworzenie Koła występuje kierownik struktury organizacyjnej powołującej dane Koło.
2. Koło może być zlikwidowane w przypadku braku aktywnej działalności lub prowadzenia działań niezgodnych ze Statutem i postanowieniami władz zwierzchnich, a także w związku z koniecznością dokonania zmian w organizacji struktur terenowych Ruchu. Z wnioskiem w sprawie likwidacji Koła może wystąpić kierownik zwierzchniej struktury organizacyjnej. W przypadku likwidacji Koła jego majątek zostaje przekazany władzom zwierzchnim. Koło powinno przed likwidacją uregulować swoje zobowiązania wobec władz zwierzchnich.
3. Działalnością Koła kieruje Kierownik Koła, powoływany i odwoływany przez władze zwierzchniej struktury organizacyjnej, na wniosek jej kierownika. Kadencja Kierownika Koła trwa 3 lata.
4. W przypadku, gdyby powołany Kierownik Koła nie dawał rękojmi prawidłowego wypełniania zadań należących do jego kompetencji, władze zwierzchnie powołują nowego Kierownika Koła, w terminie 30 dni od podjęcia takiego postanowienia. Kierownika Koła odwołuje się również, w przypadku złożenia rezygnacji z pełnionej funkcji oraz w związku z koniecznością dokonania zmian w organizacji struktur terenowych Ruchu, a także, gdyby prowadzona przez niego działalność szkodziła interesom LOS lub była niezgodna ze Statutem i postanowieniami władz zwierzchnich.
5. Odwołanie od postanowień Zarządu Oddziału i Zarządu Okręgu, w sprawie powołania lub odwołania Kierownika Koła, przysługuje w terminie 14 dni od podjęcia decyzji do Zarządu Głównego, natomiast odwołanie od postanowień Zarządu Głównego przysługuje w tym samym trybie do Przewodniczącego LOS. Decyzje Zarządu Głównego i Przewodniczącego LOS są ostateczne.
6. Do podstawowych zadań Koła należy:
1) Rekrutacja nowych członków;
2) Organizowanie działalności Koła zgodnie z wytycznymi władz zwierzchnich;
3) Realizacja zadań powierzonych przez władze zwierzchnie;
4) Reprezentowanie Ruchu na terenie swojego działania.

§ 17

1. Podstawową strukturą terenową LOS jest Oddział. Oddział tworzony jest przez Zarząd Główny w przypadku, gdy na terenie jednego lub więcej sąsiadujących ze sobą powiatów (miast na prawach powiatu), znajduje się przynajmniej 10 członków Ruchu. Z wnioskiem o utworzenie Oddziału występuje Szef Zarządu Okręgu lub Szef Zarządu Głównego. Oddział podlega Zarządowi Okręgu, a w przypadku jego braku Zarządowi Głównemu i prowadzi działalność na określonym przez władze zwierzchnie terenie.
2. Oddział może być zlikwidowany przez Zarząd Główny, na wniosek Szefa Zarządu Okręgu lub Szefa Zarządu Głównego, w przypadku braku aktywnej działalności lub prowadzenia działań niezgodnych ze Statutem i postanowieniami władz zwierzchnich, a także w związku z koniecznością dokonania zmian w organizacji struktur terenowych Ruchu. W przypadku likwidacji Oddziału jego majątek przejmują władze zwierzchnie. Oddział powinien przed likwidacją uregulować swoje zobowiązania wobec władz zwierzchnich.
3. Działalnością Oddziału kieruje Zarząd Oddziału, który składa się z 3 do 5 członków, powoływanych i odwoływanych przez Zarząd Okręgu, na wniosek Szefa Zarządu Okręgu. Kadencja Zarządu Oddziału trwa 3 lata. Skład Zarządu Oddziału, w czasie trwania jego kadencji, uzupełniany jest przez Zarząd Okręgu. W przypadku, gdyby powołany Zarząd Oddziału nie dawał rękojmi prawidłowego wypełniania zadań należących do jego kompetencji, Zarząd Główny nakazuje powołanie nowych członków Zarządu Oddziału, w terminie 30 dni od podjęcia takiego postanowienia. W przypadku braku właściwego Zarządu Okręgu wszelkie jego kompetencje w zakresie powoływania i odwoływania Zarządu Oddziału przejmuje Zarząd Główny.
4. Zarząd Okręgu może odwołać Zarząd Oddziału w całości lub poszczególnych jego członków, w przypadku złożenia rezygnacji z pełnionych funkcji oraz w związku z koniecznością dokonania zmian w organizacji struktur terenowych Ruchu, a także, gdyby prowadzona przez nich działalność szkodziła interesom LOS lub była niezgodna ze Statutem i postanowieniami władz zwierzchnich. W przypadku odwołania Zarządu Oddziału w całości, Zarząd Okręgu powołuje nowych jego członków w trybie określonym w ust. 3.
5. Odwołanie od postanowień Zarządu Okręgu przysługuje w terminie 14 dni od podjęcia decyzji do Zarządu Głównego, natomiast odwołanie od postanowień Zarządu Głównego przysługuje w tym samym trybie do Przewodniczącego LOS. Decyzje Zarządu Głównego i Przewodniczącego LOS są ostateczne.
6. Działalnością Zarządu Oddziału kieruje Szef Zarządu Oddziału, który organizuje jego pracę, zwołuje i prowadzi zebrania, reprezentuje go na zewnątrz oraz podpisuje postanowienia podjęte przez Zarząd Oddziału.
7. Postanowienia w Zarządzie Oddziału zapadają zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym, przy obecności przynajmniej 1/2 jego członków, w tym Szefa Zarządu Oddziału. W przypadku równej ilości głosów, o wyniku głosowania decyduje głos Szefa Zarządu Oddziału. Postanowienia Zarządu Oddziału wydawane są w formie: zarządzeń, wytycznych i komunikatów. Zarządzenia wydane przez Zarząd Oddziału wymagają zatwierdzenia przez władze zwierzchnie, w terminie 14 dni od wydania pod rygorem ich unieważnienia.
8. Zarząd Oddziału działa zgodnie z Regulaminem określającym tryb jego pracy, który ustanawiany jest przez Zarząd Główny.
9. Zarząd Oddziału konstytuuje się na pierwszym zebraniu, zwołanym i prowadzonym przez Szefa Zarządu Oddziału, nie później niż 30 dni od jego powołania.
10. Do podstawowych zadań Oddziału należy:
1) Rekrutacja nowych członków;
2) Organizowanie działalności Oddziału zgodnie z wytycznymi władz zwierzchnich;
3) Realizacja zadań powierzonych przez władze zwierzchnie;
4) Reprezentowanie Ruchu na terenie swojego działania.

§ 18

1. W celu skoordynowania działalności struktur terenowych funkcjonujących na terenie jednego do trzech sąsiadujących ze sobą województw, Zarząd Główny tworzy Okręg Ruchu. Okręg podlega bezpośrednio Zarządowi Głównemu, który określa teren jego działania.
2. Okręg może być zlikwidowany przez Zarząd Główny, na wniosek Szefa Zarządu Głównego, w przypadku braku aktywnej działalności lub prowadzenia działań niezgodnych ze Statutem i postanowieniami władz zwierzchnich, a także w związku z koniecznością dokonania zmian w organizacji struktur terenowych Ruchu. W przypadku likwidacji Okręgu jego majątek przejmuje Zarząd Główny. Okręg powinien przed likwidacją uregulować swoje zobowiązania wobec Zarządu Głównego.
3. Działalnością Okręgu kieruje Zarząd Okręgu, który składa się z 3 do 5 członków powoływanych i odwoływanych przez Zarząd Główny, na wniosek Szefa Zarządu Głównego. Kadencja Zarządu Okręgu trwa 3 lata. Skład Zarządu Okręgu, w czasie trwania jego kadencji, uzupełniany jest przez Zarząd Główny. W przypadku, gdyby powołany Zarząd Okręgu nie dawał rękojmi prawidłowego wypełniania zadań należących do jego kompetencji, Zarząd Główny powołuje nowych członków Zarządu Okręgu, w terminie 30 dni od podjęcia takiego postanowienia.
4. Zarząd Główny może odwołać Zarząd Okręgu w całości lub poszczególnych jego członków, w przypadku złożenia rezygnacji z pełnionych funkcji oraz w związku z koniecznością dokonania zmian w organizacji struktur terenowych Ruchu, a także, gdyby prowadzona przez nich działalność szkodziła interesom LOS lub była niezgodna ze Statutem i postanowieniami władz zwierzchnich. W przypadku odwołania Zarządu Okręgu w całości, Zarząd Główny powołuje nowych członków Zarządu Okręgu, w trybie określonym w ust. 3. Odwołanie od postanowień Zarządu Głównego przysługuje w terminie 14 dni od podjęcia decyzji do Przewodniczącego LOS, którego decyzja jest ostateczna.
5. Działalnością Zarządu Okręgu kieruje Szef Zarządu Okręgu powoływany przez Zarząd Główny, spośród członków rzeczywistych. Szef Zarządu Okręgu zwołuje i prowadzi jego zebrania, organizuje pracę i reprezentuje go na zewnątrz oraz podpisuje postanowienia podjęte przez Zarząd Okręgu.
6. Postanowienia w Zarządzie Okręgu zapadają zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym, przy obecności przynajmniej 1/2 jego członków, w tym Szefa Zarządu Okręgu. W przypadku równej ilości głosów, o wyniku głosowania decyduje głos Szefa Zarządu Okręgu. Postanowienia Zarządu Okręgu wydawane są w formie: zarządzeń, wytycznych i komunikatów. Zarządzenia wydane przez Zarząd Okręgu wymagają zatwierdzenia przez Szefa Zarządu Głównego, w terminie 14 dni od wydania pod rygorem ich unieważnienia.
7. Zarząd Okręgu działa zgodnie z Regulaminem określającym tryb jego pracy, który ustanawiany jest przez Zarząd Główny.
8. Zarząd Okręgu konstytuuje się na pierwszym zebraniu zwołanym i prowadzonym przez Szefa Zarządu Okręgu, nie później niż 30 dni od jego powołania.
9. Do podstawowych zadań Okręgu należy:
1) Koordynowanie działalności podległych struktur terenowych;
2) Organizowanie działalności Okręgu zgodnie z wytycznymi Zarządu Głównego;
3) Realizacja zadań powierzonych przez Zarząd Główny;
4) Reprezentowanie Ruchu na terenie swojego działania.

§ 19

1. Szef Zarządu Głównego, w celu zapewnienia reprezentacji Ruchu w terenie, na którym nie ma kompetentnych struktur organizacyjnych, może powołać na czas określony, spośród członków LOS – Pełnomocnika, któremu wyznacza rejon działania i zadania niekolidujące z kompetencjami i uprawnieniami innych struktur Ruchu.
2. Odłączenie się struktury terenowej od LOS powoduje jej likwidację i wykreślenie z odpowiedniego rejestru, utratę prawa do używania nazwy „Liga Obrony Suwerenności” i godła Ruchu, a także niemożność występowania z roszczeniami finansowymi wobec Ruchu i utratę prawa do gospodarowania majątkiem, który przejmuje w całości Zarząd Główny.

Share Button