• Polski Szaniec 3-4/2015 już w sprzedaży!: Ostatni w 2015 roku numer „Polskiego Szańca” właśnie trafił na półki sklepowe. Wewnątrz m.in.: STOP - zalewowi imigrantów!; Narodowość a cywilizacja; Zagadnienie kwoty wolnej od podatku; Krajobraz po wyborczej batalii; Na wschodzie bez zmian. Więcej informacji na www.polskiszaniec.pl
  • Patriota 1/2016: Pierwszy w 2016 roku numer naszego biuletynu informacyjnego jest już dostępny do pobrania. Z publikacją można się zapoznać w dziale "Wydawnictwa" na naszej stronie, do czego gorąco zachęcamy!

Statut Ligi Obrony Suwerenności

Rozdział I

Rozdział II

Rozdział III

Rozdział IV

Rozdział V

 

Władze Naczelne LOS

 

§ 10

Władzami Naczelnymi LOS są:
1) Walny Zjazd;
2) Rada Naczelna;
3) Przewodniczący LOS;
4) Zarząd Główny;
5) Komisja Rewizyjna.

§ 11

1. Walny Zjazd Ligi Obrony Suwerenności jest najwyższą władzą Ruchu i zwoływany jest przez Przewodniczącego LOS, w trybie zwyczajnym lub nadzwyczajnym. Przewodniczący LOS powiadamia o terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zjazdu wszystkich uprawnionych uczestników najpóźniej 14 dni przed jego rozpoczęciem.
2. Przewodniczący LOS zwołuje Walny Zjazd w trybie zwyczajnym, co 5 lat, licząc od daty ostatniego Walnego Zjazdu, w terminie nie dłuższym niż 30 dni po upłynięciu wspomnianego okresu.
3. Przewodniczący LOS zwołuje Walny Zjazd w trybie nadzwyczajnym, w terminie innym niż podany w ust. 2, z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek 1/2 ogólnej liczby członków rzeczywistych, gdy wymaga tego rozstrzygnięcie ważnych dla funkcjonowania Ruchu spraw, które nie mogą być załatwione w innym trybie przewidzianym w Statucie. Przewodniczący LOS zwołuje Walny Zjazd w trybie nadzwyczajnym, nie później niż w terminie 30 dni od przyjęcia wniosku lub powzięcia decyzji.
4. W przypadku śmierci lub rezygnacji ze sprawowania funkcji przez Przewodniczącego LOS, w czasie trwania jego kadencji, Walny Zjazd w celu powołania nowego Przewodniczącego LOS, zwoływany jest przez Radę Naczelną w trybie określonym w ust. 3. Rada Naczelna powiadamia o terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zjazdu wszystkich uprawnionych uczestników najpóźniej 14 dni przed jego rozpoczęciem.
5. W Walnym Zjeździe mogą uczestniczyć tylko członkowie rzeczywiści Ruchu.
6. W Walnym Zjeździe powinna uczestniczyć przynajmniej 1/2 ogólnej liczby członków rzeczywistych. Jeżeli ten warunek nie zostanie spełniony, Walny Zjazd może skutecznie obradować, bez względu na liczbę uczestników, w drugim terminie, który może być wyznaczony godzinę później tego samego dnia. W związku z brakiem wymaganej liczby uczestników Walny Zjazd nie może podejmować decyzji zastrzeżonych w § 11 ust. 8 pkt. 1, 2, 4 oraz § 13 ust. 2, § 21, § 22 i § 23.
7. Postanowienia Walnego Zjazdu wydawane są w formie uchwał i zapadają zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym. Na wniosek 1/3 uczestników Walnego Zjazdu zarządza się głosowanie tajne. W przypadku równej ilości głosów, o wyniku głosowania decyduje głos Przewodniczącego LOS.
8. Do kompetencji Walnego Zjazdu należy:
1) Wyznaczanie celów działania LOS;
2) Ustanawianie Deklaracji Ideowej;
3) Ocena działalności Ruchu, rozpatrywanie sprawozdań Władz Naczelnych i udzielanie im absolutorium;
4) Powoływanie i odwoływanie Przewodniczącego LOS;
5) Powoływanie i odwoływanie członków Rady Naczelnej;
6) Powoływanie i odwoływanie członków Komisji Rewizyjnej;
7) Ustanawianie Regulaminu Walnego Zjazdu i Komisji Rewizyjnej;
8) Rozpatrywanie skarg członków na działalność Władz Naczelnych;
9) Inne uprawnienia wynikające z przepisów Statutu.

§ 12

1. Rada Naczelna składa się z Przewodniczącego LOS oraz przynajmniej 5 członków powoływanych przez Walny Zjazd, spośród członków rzeczywistych. Rada Naczelna, w czasie trwania jej kadencji, na wniosek Przewodniczącego LOS, może powołać do swojego składu nowych członków. Kadencja Rady Naczelnej trwa 5 lat.
2. W przypadku, gdyby członek Rady Naczelnej zaniedbywał swoje obowiązki, prowadzona przez niego działalność szkodziła interesom Ruchu lub była niezgodna ze Statutem i Regulaminem, Rada Naczelna, na wniosek Przewodniczącego LOS, może zawiesić go w prawach członka Rady lub wykluczyć ze swojego grona. Członka Rady Naczelnej odwołuje się również, w przypadku złożenia przez niego rezygnacji z pełnionej funkcji.
3. Działalnością Rady Naczelnej kieruje Przewodniczący LOS, który zwołuje i prowadzi jej zebrania, organizuje pracę i reprezentuje ją na zewnątrz.
4. Postanowienia w Radzie Naczelnej zapadają zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym, przy obecności przynajmniej 1/2 jej członków, w tym Przewodniczącego LOS. W przypadku równej ilości głosów, o wyniku głosowania decyduje głos Przewodniczącego LOS. Postanowienia Rady Naczelnej wydawane są w formie uchwał, decyzji i wytycznych, które zatwierdzane są podpisem Przewodniczącego LOS.
5. Rada Naczelna wydaje stanowiska w sprawach polityki wewnętrznej i zagranicznej Państwa Polskiego oraz w związku z ważnymi wydarzeniami krajowymi i zagranicznymi, które zatwierdzane są podpisem Przewodniczącego LOS.
6. Rada Naczelna działa zgodnie z ustanowionym przez siebie Regulaminem określającym tryb jej pracy.
7. Rada Naczelna konstytuuje się na pierwszym zebraniu, zwołanym przez Przewodniczącego LOS nie później niż 30 dni od powołania jej przez Walny Zjazd.
8. W przypadku śmierci lub rezygnacji z funkcji Przewodniczącego LOS, w czasie trwania jego kadencji, Rada Naczelna do czasu zwołania Walnego Zjazdu i powołania nowego Przewodniczącego LOS, upoważnia jednego ze swoich członków do zwoływania i prowadzenia jej zebrań. Tryb pracy i zakres kompetencji Rady nie ulegają zmianie, z tym, że nie może ona podejmować postanowień w sprawach określonych w § 12 ust. 11 pkt. 1, 2, 4, 5, 6, 7. Postanowienia w tym czasie zapadają zwykłą większością głosów, z tym, że dla ich ważności wymagana jest obecność 2/3 członków Rady, którzy swoimi podpisami potwierdzają ich podjęcie.
9. W przypadku zaistnienia czasowej niezdolności do wykonywania obowiązków przez Przewodniczącego LOS, może on w formie pisemnej upoważnić jednego z członków Rady Naczelnej do zwoływania i prowadzenia jej zebrań. Tryb pracy i zakres kompetencji Rady nie ulegają zmianie, z tym, że nie może ona podejmować postanowień w sprawach określonych w § 12 ust. 11 pkt. 1, 2, 4, 5, 6, 7. Postanowienia w tym czasie zapadają w trybie określonym w ust. 8. Gdyby Przewodniczący LOS nie wyznaczył nikogo do zwoływania i prowadzenia zebrań Rady, wtedy Rada wyznacza jednego ze swoich członków do wypełniania tych zadań.
10. Rada Naczelna dla usprawnienia swojej pracy może powołać Prezydium. Prezydium Rady Naczelnej podejmuje decyzje w zakresie kompetencji Rady, w sprawach pilnych, z wyłączeniem spraw określonych w § 12 ust. 11 pkt. 1, 2, 4, 5, 6, 7.
11. Do kompetencji Rady Naczelnej należy:
1) Ustanawianie Programu LOS;
2) Ustanawianie planów działania Ruchu;
3) Ustanawianie wysokości i zasad opłacania składek członkowskich;
4) Kształtowanie strategii politycznej Ruchu i zatwierdzanie zawartych porozumień politycznych;
5) Podejmowanie decyzji w sprawie udziału Ruchu w wyborach i referendach;
6) Powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Głównego;
7) Podejmowanie decyzji o przyjęciu i wykluczeniu członków rzeczywistych;
8) Inne uprawnienia wynikające z przepisów Statutu.

§ 13

1. Przewodniczącego LOS powołuje Walny Zjazd, spośród najbardziej godnych członków rzeczywistych. Kadencja Przewodniczącego LOS trwa 5 lat.
2. Odwołanie Przewodniczącego LOS, w czasie trwania jego kadencji, wymaga decyzji Walnego Zjazdu powziętej większością 2/3 głosów, przy obecności przynajmniej 1/2 ogólnej liczby członków rzeczywistych.
3. Przewodniczący LOS wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do członków Ruchu, udziela im wskazówek i poleceń dotyczących realizacji celów i prowadzenia spraw LOS oraz czuwa nad przestrzeganiem zasad Statutu i realizacją postanowień Władz Naczelnych.
4. Przewodniczący LOS reprezentuje Ruch w sprawach politycznych, prowadzi negocjacje i zawiera porozumienia polityczne, które dla swojej ważności wymagają zatwierdzenia przez Radę Naczelną. Występowanie w imieniu LOS oraz prowadzenie negocjacji i zawieranie porozumień politycznych wymagają upoważnienia przez Przewodniczącego LOS.
5. Przewodniczący LOS może wystąpić do kompetentnych władz Ruchu z wnioskiem o likwidację dowolnej struktury terenowej lub odwołanie jej władz, w przypadku braku aktywnej działalności lub prowadzenia przez nią działań niezgodnych ze Statutem i postanowieniami władz zwierzchnich.
6. Przewodniczący LOS posiada prawo wstrzymania realizacji postanowień Zarządu Głównego i władz struktur terenowych, w przypadku naruszenia interesów Ruchu lub przepisów Statutu i Regulaminów.

§ 14

1. Zarząd Główny składa się z 3 do 9 członków powoływanych przez Radę Naczelną, spośród członków rzeczywistych. Kadencja Zarządu Głównego trwa 5 lat.
2. W przypadku, gdyby członek Zarządu Głównego zaniedbywał swoje obowiązki, prowadzona przez niego działalność szkodziła interesom Ruchu lub była niezgodna ze Statutem i Regulaminem, Rada Naczelna, na wniosek Przewodniczącego LOS lub Szefa Zarządu Głównego, może zawiesić go w prawach członka Zarządu lub odwołać ze składu Zarządu Głównego. Członka Zarządu Głównego odwołuje się również, w przypadku złożenia przez niego rezygnacji z pełnionej funkcji.
3. Działalnością Zarządu Głównego kieruje Szef Zarządu Głównego, powoływany i odwoływany przez Radę Naczelną. Szef Zarządu Głównego zwołuje i prowadzi zebrania Zarządu, organizuje pracę i reprezentuje go na zewnątrz oraz podpisuje podjęte przez Zarząd postanowienia.
4. Postanowienia w Zarządzie Głównym zapadają zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym, przy obecności przynajmniej 1/2 jego członków, w tym Szefa Zarządu Głównego. W przypadku równej ilości głosów, o wyniku głosowania decyduje głos Szefa Zarządu Głównego. Postanowienia Zarządu Głównego wydawane są w formie: zarządzeń, decyzji, wytycznych i komunikatów. Zarządzenia wydane przez Zarząd Główny wymagają zatwierdzenia przez Przewodniczącego LOS, w terminie 14 dni od wydania pod rygorem ich unieważnienia.
5. Zarząd Główny wydaje oświadczenia w sprawach polityki wewnętrznej i zagranicznej Państwa Polskiego oraz w związku z ważnymi wydarzeniami krajowymi i zagranicznymi, które zatwierdzane są podpisem Przewodniczącego LOS.
6. Zarząd Główny działa zgodnie z Regulaminem określającym tryb jego pracy, który ustanawiany jest przez Radę Naczelną.
7. Zarząd Główny konstytuuje się na pierwszym zebraniu, zwołanym i prowadzonym przez Szefa Zarządu Głównego, nie później niż 30 dni od powołania go przez Radę Naczelną.
8. Zarząd Główny reprezentuje LOS na zewnątrz wobec wszelkich instytucji, organizacji i osób prywatnych we wszystkich sprawach będących przedmiotem jego działalności. W imieniu Zarządu Głównego występuje jego Szef lub upoważniona przez niego osoba.
9. Do kompetencji Zarządu Głównego należy:
1) Realizacja celów i Programu LOS oraz wykonywanie uchwał Walnego Zjazdu i Rady Naczelnej;
2) Kierowanie bieżącą działalnością Ruchu i zarządzanie jego majątkiem;
3) Ustanawianie Regulaminów Zarządu Oddziału i Okręgu;
4) Tworzenie i likwidowanie struktur terenowych Ruchu oraz koordynowanie pracy i sprawowanie nadzoru nad ich funkcjonowaniem;
5) Powoływanie i odwoływanie władz struktur terenowych Ruchu;
6) Obsługa organizacyjna, informacyjna, administracyjna, finansowa i prawna oraz szkolenie kadr Ruchu;
7) Propagowanie założeń ideowo-programowych Ruchu oraz kształtowanie pożądanego wizerunku społecznego LOS;
8) Kształtowanie wśród członków Ruchu pożądanych postaw ideowych i moralnych;
9) Współpraca z innymi organizacjami i instytucjami;
10) Inne uprawnienia wynikające z przepisów Statutu.

§ 15

Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 członków powoływanych przez Walny Zjazd, spośród członków rzeczywistych. W przypadku powołania Komisji Rewizyjnej w składzie mniejszym niż maksymalny określony przez Statut lub zmniejszenia się jej składu, w czasie trwania kadencji, skład Komisji uzupełniany jest przez Przewodniczącego LOS. Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa 5 lat.
2. W przypadku, gdyby członek Komisji Rewizyjnej zaniedbywał swoje obowiązki, prowadzona przez niego działalność szkodziła interesom Ruchu lub była niezgodna ze Statutem i Regulaminem, Komisja Rewizyjna, na wniosek swojego Szefa lub Przewodniczącego LOS, może zawiesić go w prawach członka Komisji lub wykluczyć ze swojego grona. Członka Komisji Rewizyjnej odwołuje się również, w przypadku złożenia przez niego rezygnacji z pełnionej funkcji.
3. Komisja Rewizyjna konstytuuje się na pierwszym zebraniu, zwołanym i prowadzonym przez Przewodniczącego LOS, nie później niż 30 dni od powołania jej przez Walny Zjazd. Na pierwszym zebraniu członkowie Komisji Rewizyjnej powołują jej Szefa.
4. Działalnością Komisji Rewizyjnej kieruje Szef Komisji Rewizyjnej, który zwołuje i prowadzi jej zebrania, organizuje pracę i reprezentuje ją na zewnątrz oraz podpisuje podjęte przez Komisję postanowienia.
5. Postanowienia w Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym, przy obecności przynajmniej 1/2 jej członków, w tym Szefa Komisji Rewizyjnej, którego głos jest rozstrzygający, w przypadku równej ilości głosów. Postanowienia Komisji Rewizyjnej wydawane są w formie decyzji.
6. Komisja Rewizyjna działa zgodnie z Regulaminem określającym tryb jej pracy, który ustanawiany jest przez Walny Zjazd.
7. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1) Kontrola działalności finansowej Zarządu Głównego po zakończeniu każdego roku obrachunkowego i badanie jego sprawozdań finansowych oraz na wniosek Przewodniczącego LOS kontrola bieżącej działalności finansowej wszystkich struktur terenowych Ruchu;
2) Inne uprawnienia wynikające z przepisów Statutu.

Share Button