• Polski Szaniec 3-4/2015 już w sprzedaży!: Ostatni w 2015 roku numer „Polskiego Szańca” właśnie trafił na półki sklepowe. Wewnątrz m.in.: STOP - zalewowi imigrantów!; Narodowość a cywilizacja; Zagadnienie kwoty wolnej od podatku; Krajobraz po wyborczej batalii; Na wschodzie bez zmian. Więcej informacji na www.polskiszaniec.pl
  • Patriota 1/2016: Pierwszy w 2016 roku numer naszego biuletynu informacyjnego jest już dostępny do pobrania. Z publikacją można się zapoznać w dziale "Wydawnictwa" na naszej stronie, do czego gorąco zachęcamy!

Statut Ligi Obrony Suwerenności

Rozdział I

Rozdział II

Rozdział III

Rozdział IV

Rozdział V

 

Członkowie, ich prawa i obowiązki

 

§ 5

1. Liga Obrony Suwerenności zrzesza w swoich szeregach Polaków, miłujących Ojczyznę i kierujących się w swoim życiu zasadami patriotyzmu. Członkiem Ligi Obrony Suwerenności może zostać każda osoba narodowości polskiej, która ukończyła 18 lat, popiera cele i zasady działania naszego Ruchu oraz złoży oświadczenie następującej treści:
„Oświadczam, że nie byłem / nie byłam funkcjonariuszem, ani współpracownikiem komunistycznych organów bezpieczeństwa i służb specjalnych PRL, a także nie byłem / nie byłam, ani obecnie nie jestem agentem jakichkolwiek służb specjalnych. Oświadczam, że nie byłem / nie byłam członkiem aktywu kierowniczego PZPR, a także nie uczestniczyłem / nie uczestniczyłam w zniewalaniu Narodu i Państwa Polskiego”.
Osoba, która działała w formacjach wymienionych w oświadczeniu, nie może być przyjęta w poczet członków Ruchu. W przypadku zatajenia prawdy lub podania fałszywych danych dotyczących działalności w formacjach wymienionych w oświadczeniu, osobę taką automatycznie skreśla się z listy członków LOS.
2. Członkowie LOS mogą należeć do innych partii politycznych, tylko za zgodą Rady Naczelnej. Niezastosowanie się do tej zasady pociąga za sobą utratę członkostwa Ruchu.
3. Członkowie LOS mają obowiązek w swojej działalności przestrzegać zasad Statutu i postanowień władz zwierzchnich, opłacać składki członkowskie, aktywnie uczestniczyć w realizacji celów Ruchu oraz godnie reprezentować Ligę Obrony Suwerenności.
4. Członkowie LOS mają prawo uczestniczyć w uroczystościach organizowanych przez Ruch, korzystać z publikacji i materiałów LOS oraz zgłaszać wnioski i postulaty pod adresem Władz Naczelnych.
5. Utrata członkostwa LOS powoduje natychmiastowe i automatyczne unieważnienie wszelkich pełnomocnictw i uprawnień oraz pozbawienie pełnionych funkcji.

§ 6

Członkowie LOS dzielą się na:
1) Zwyczajnych;
2) Rzeczywistych.

§ 7

1. Członkiem zwyczajnym może zostać osoba wymieniona § 5 ust. 1, która chce się włączyć w działalność naszego Ruchu oraz złoży w tej sprawie pisemną deklarację do kierownika właściwej struktury organizacyjnej.
2. Decyzję w sprawie przyjęcia w poczet członków zwyczajnych podejmuje kierownik właściwej ze względu na miejsce zamieszkania kandydata struktury organizacyjnej. W przypadku braku takiej struktury, decyzję podejmuje Szef Zarządu Głównego. Osobie, której odmówiono przyjęcia w poczet członków zwyczajnych przysługuje odwołanie do Komisji Rewizyjnej, które musi być złożone w terminie 14 dni od podjęcia decyzji. Decyzja Komisji Rewizyjnej jest ostateczna.
3. Skreślenie z listy członków zwyczajnych następuje na mocy decyzji Zarządu Głównego, na wniosek kierownika struktury organizacyjnej, której dany członek podlega lub Szefa Zarządu Głównego, w przypadku:
1) Złożenia rezygnacji z członkostwa zwyczajnego;
2) Stwierdzenia faktu śmierci członka;
3) Nieopłacania obowiązkowych składek członkowskich przez okres 6 miesięcy;
4) Prowadzenia działalności sprzecznej ze Statutem lub postanowieniami władz zwierzchnich;
5) Popełnienia czynu dyskwalifikującego lub godzącego w dobre imię LOS.
4. Podjęcie przez Zarząd Główny decyzji w sprawie skreślenia z listy członków zwyczajnych, z przyczyn wymienionych w ust. 3 pkt. 4 i 5, wyklucza możliwość ponownego ubiegania się o członkostwo Ruchu. Osobie skreślonej z listy członków zwyczajnych przysługuje odwołanie do Komisji Rewizyjnej, w trybie określonym w ust. 2.
5. Członek zwyczajny ma prawo ubiegania się o członkostwo rzeczywiste Ruchu oraz do korzystania z innych uprawnień wynikających z przepisów Statutu.

§ 8

1. Członkiem rzeczywistym może zostać osoba wymieniona w § 5 ust. 1, która:
1) Złoży do Rady Naczelnej pisemny wniosek w sprawie przyjęcia jej w poczet członków rzeczywistych;
2) Odbędzie staż kandydacki (liczony od momentu przyjęcia wniosku, o którym jest mowa w pkt. 1), trwający od 6 do 12 miesięcy, który w uzasadnionych przypadkach może być wydłużony lub skrócony przez Przewodniczącego LOS;
3) Zna dogłębnie cele, założenia ideowo-programowe oraz zasady działania LOS;
4) Wykazuje się godną i aktywną postawą w działalności Ruchu oraz bierze czynny udział w realizacji jego celów;
5) Otrzyma rekomendację 2 członków rzeczywistych.
2. Decyzję w sprawie przyjęcia w poczet członków rzeczywistych podejmuje Rada Naczelna, na wniosek Przewodniczącego LOS. Osobie, której odmówiono przyjęcia w poczet członków rzeczywistych przysługuje odwołanie do Komisji Rewizyjnej, które musi być złożone w terminie 14 dni od podjęcia decyzji. Decyzja Komisji Rewizyjnej jest ostateczna.
3. Skreślenie z listy członków rzeczywistych następuje na mocy decyzji Rady Naczelnej, na wniosek Przewodniczącego LOS, w przypadku:
1) Złożenia rezygnacji z członkostwa rzeczywistego;
2) Stwierdzenia faktu śmierci członka;
3) Nieopłacania obowiązkowych składek członkowskich przez okres 6 miesięcy;
4) Braku czynnego udziału w realizacji celów Ruchu i wypełnianiu jego zadań;
5) Prowadzenia działalności sprzecznej ze Statutem lub postanowieniami władz zwierzchnich;
6) Popełnienia czynu dyskwalifikującego lub godzącego w dobre imię LOS.
4. Złożenie rezygnacji z członkostwa rzeczywistego nie musi oznaczać całkowitej utraty członkostwa LOS. W przypadku, gdy decyzja o rezygnacji była podyktowana brakiem możliwości wypełniania obowiązków spoczywających na członkach rzeczywistych, a osoba, która podjęła taką decyzję wyrazi chęć pozostania członkiem Ruchu, może na własną prośbę przyjąć status członka zwyczajnego.
5. Podjęcie przez Radę Naczelną decyzji o skreśleniu z listy członków rzeczywistych z przyczyn wymienionych w ust. 3 pkt. 5 i 6, wiąże się z całkowitą utratą członkostwa i wyklucza możliwość ponownego ubiegania się o członkostwo Ruchu. Osobie skreślonej z listy członków rzeczywistych przysługuje odwołanie do Komisji Rewizyjnej, w trybie określonym w ust. 2.
6. Członek rzeczywisty ma prawo kandydowania do wszelkich władz Ruchu, wybierania Władz Naczelnych LOS oraz do korzystania z innych uprawnień wynikających z przepisów Statutu.
7. Członek rzeczywisty ma obowiązek czynnie uczestniczyć w realizacji celów Ruchu i aktywnie wypełniać jego zadania oraz wspierać LOS w miarę potrzeb wynikających z prowadzonej działalności.
8. Członkowie wybrani do Władz Naczelnych podczas pierwszego Walnego Zjazdu stali się automatycznie członkami rzeczywistymi, z chwilą zarejestrowania LOS przez Sąd Okręgowy w Warszawie w rejestrze partii politycznych.

§ 9

Rada Naczelna, na wniosek Przewodniczącego LOS, może nadać osobie wybitnie zasłużonej w służbie dla Narodu i Państwa Polskiego lub udzielającej czynnego i znaczącego wsparcia działaniom Ruchu – status członka honorowego. Utrata członkostwa honorowego następuje w wyniku decyzji Rady Naczelnej, w przypadku popełnienia czynu dyskwalifikującego lub godzącego w dobre imię LOS.

Share Button